Ruh İle İlgili Sözler

Başlık: Ruh İle İlgili Sözler

Sizler için hazırlamış olduğumuz ruh ile ilgili sözlere sitemize ziyarette bulunarak göz atabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Ruh İle İlgili Sözler, Ruh İle İlgili Sözler Kısa, Ruh İle İlgili Anlamlı Sözler, Ruh Sözleri, Ruh İle İlgili Sözler 2019, Ruh İle İlgili Sözler Facebook, Ruh İle İlgili Özlü Sözler, Ruh İle Alakalı Sözler

Birbirinden anlamlı, birbirinden özlü ve en etkileyici ruh ile ilgili sözleri bu yazımızın altından bulabilirsiniz Ayrıca Twitter, Facebook, İnstagram hesaplarınızdan da Ruh sözlerini paylaşabilirsiniz.

Ruh İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Sanat, ruhun zaferidir (William Ellery Channing)


Vücudun mükemmel yapısı, ruhun asaletine delildir, bundan da şu anlaşılıyor ki duyulan hassas olanlar, daha asil bir ruha, daha çabuk kavrayan bir zekaya sahiptirler.


Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır Montaigne


Ancak, küçük ruhlar, işlerin altında ezilir, onlardan sıyrılmayı bir yerde durup yeniden başlamayı bilmezler Burhan Toprak


Hayvanın gücü pençesidir; insanın ki ruhunda! CemiI Meriç


Vücut ruhun bineğidir

Şeyh Galib


”Duygu akla, akıl da ruha esirdir.” (Mevlana)


"Ah kötü kıskançlık! Ruh hastalıklarının en beteri! Sensin insanlara ölümü getiren, hem de hiç durmadan."


Basit bir ruh mutluluk ile övünür, felaketle de yere serilir Epicure


Beden için dağlara çıkıp spor yapmak ne ise ruh için büyük kitapların okunmasına ayrılmış bir gece de odur. 


Dünyada işlemesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik, insan ruhu.


Ruhları ışıktan hoşlanmayanların gözleri, karanlıkta da kamaşır.


Hekimlerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.


AsiI bir ruh için başını boyunduruğa uzatmakIa baIta önünde eğmek arasında fark oImamaIıdır Goethe


Ruh, bedenin içinde yaşlı doğar; beden de ruhu gençleştirmek için yaşlanır zaten Oscar Wilde


Yoksul beden, ruh hareket edinceye kadar hareket etmez: Atlar ileri atılıncaya kadar heybe olduğu yerde durur MevIana


HekimIerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşünmeden yaInız bedeni tedaviye teşebbüs etmeIeridir

EfIatun


Başkalarının ruhu, karanlık bir ormana benzer Turganyev


Bir insanın ruhunu mektuplarında, çırılçıplak görebilirsiniz Samuel Johnson


Bir tek hedef üzerinde toplanan ruh kuvveti pek büyüktür, harikalar başarır Buda


Çok derine inilmezse, ruhta eğitim fışkırmaz Protagoras


Kendine değer ver ve onun değerIerini oIgunIaştır

Çünkü sen bedeninIe değiI, ruhunIa insansın İmam-ı GazaIî


Vücudun mükemmeI yapısı, ruhun asaIetine deIiIdir, bundan da şu anIaşıIıyor ki duyuIan hassas oIanIar, daha asiI bir ruha, daha çabuk kavrayan bir zekaya sahiptirIer AIexis CarreI


Dünyasına isyan etmeyen ruh, AIIah’a tesIim oImamıştır Nurettin Topçu


Duygu akIa, akıI da ruha esirdir MevIana


Istırap çekmemiş bir ruh saadetten ne anlar

George Sand


Başkalarının hatalarıyla fenalıklarıyla uğraşarak ruhunu karartma.


Ruh güzelliği beden güzelliği kadar kolay görülmez Aristoteles


İnsan ruha bakmalı güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar Euripides


”İnsan, ruhunda açılan yaradan da ölür.” (Balzac)


”Büyük ruhlar, ızdıraplara sessizce katlanır.” (Friedrich Sebiller)


”İnsan ruhu, başına gelebilecek her şeyden daha güçlüdür.” (George Patton)


”Gören, duyan yalnız ruhtur, geri kalan her şey sessiz ve sağırdır.” (Epicharm)


”Mutlu olmak istiyorsak, gerçek hayatın cisminde değil ruhta olduğuna inanmalıyız.” (Leo Tolstoy)


“Meçhuller bize daima heyecan verir.”


Cevap yoktu Hiç ölüler konuşur muydu ki cevap bekliyordu?


“İnanç ruhumuza bastırılan bir damga gibidir; ruh ne kadar yumuşak olur, ne kadar az karşı koyarsa ona bir şeyi mühürlemek o kadar kolay olur.”


Öğrenim bizler için kıvanç, ruh güzelliği, yetenek kaynağıdır Kıvancı, bir köşeye çekilip yalnız kalmaktadır, ruha kattığı güzellik konuşmada belli olur, kazandırdığı yeteneklerin ise yargılar vermemizde, işlerimizi düzenlememizde yararı dokunur.


Büyük ruhları, aşk büsbütün büyütür

Schiller


Dünyada en gelişmiş ülke, insan ruhudur Bu sebeple eğitimin görevi, ruhları geliştirip kemale ulaştırmak olmalıdır Pearl S Buck


Mutlu olmak istiyorsak, hayatın cisimde değil, ruhta olduğuna inanmalıyız Tolstoy


Ruhunu geniş tutmasını erken öğrenebilmiş kişi, sonraları dünyayı içine sığdırabilir

Stefanzweg


Arıtılmış olan ruh, mutlu olan için bir süstür, mutsuz olan için ise bir sığınaktır. 


Zayıf ve alçak ruhlar, kendilerine gereğinden fazla değerler verir ve üç damla su ile ağzına kadar dolan vazolara benzerler. 


İnsanların ruhlarından söküp atacakları yalnız iki şey vardır; bencillik ve imansızlık. 


İnsan ruhu, büyük emeller peşinde belirli yüksekliklere ulaştıktan sonra baş dönmesine tutulursa artık eski yerine inemez, ancak yuvarlanıp gider. 


Ruhun kusurları, vücuttaki yaralar gibidir, iyi etmek için ne kadar itina edilirse edilsin, daima iz bırakırlar ve her zaman tekrar açılma tehlikesine maruzdurlar.


Dünyamız, bugünkünden çok daha fazla sayıda insanı doyurabilir; ama bu onların hepsine, özgür ve onurlu bir yaşam sağlayabileceği anlamına gelmez İnsanın ruh sağlığı için gerekli çevrenin, karnını doyurabileceği ürünü yetiştirmek için gerekli tarladan, çok daha geniş olması zorunludur.


İyi şeyler için sevinmek, kötülükler için acı duymak, dengeli bir ruhun hususiyetidir.


Bayağı ruhlar ihtiraslarının esiridirler, başlarından geçen şeylerin tatlı veya acı oluşuna göre bahtiyar veya bedbahttırlar Yüce ruhlulara gelince; muhakemeleri o kadar güçlü ve kuvvetlidir ki ötekiler kadar, hatta onlardan daha fazla ihtirasları olmasına rağmen, gene her zaman akılları hükümdür ve böylece ıstıraplar bile işlerine yarar.


Bizi şartlardan çok, ruh yapımız mutlu kılar.


Bayağı ruhIar ihtirasIarının esiridirIer, başIarından geçen şeyIerin tatIı veya acı oIuşuna göre bahtiyar veya bedbahttırIar Yüce ruhIuIara geIince; muhakemeIeri o kadar güçIü ve kuvvetIidir ki ötekiIer kadar, hatta onIardan daha fazIa ihtirasIarı oImasına rağmen, gene her zaman akıIIarı hükümdür ve böyIece ıstırapIar biIe işIerine yarar Rene Descartes


Bir ruh, ancak bir benzerini bulduğu zaman ve bize, bizim aklımıza, hesaplarımıza danışmaya lüzum bile görmeden, meydana çıkıyordu… Biz ancak o zaman sahiden yaşamaya, -ruhumuzla yaşamaya- başlıyorduk

Sabahattin Ali


KaIbin gerçek, derin barışı ve tüm ruhun huzuru sadece yaInızIıkta buIunur Arthur Schopenhauer


İnsanlarda ruh güzelliği yok, olmasını da istemiyorlar, hepsi mahvolmuşlar, ancak herkes kendi mahvolmuşluğuyla övünüyor, biricik gerçeğe başvurmayı da akıl etmiyorlar Dostoyevski


Vücudun mükemmeI yapısı, ruhun asaIetine deIiIdir, bundan da şu anIaşıIıyor ki duyuIan hassas oIanIar, daha asiI bir ruha, daha çabuk kavrayan bir zekaya sahiptirIer AIexis CarreI


Dünyada en gelişmemiş ülke, insan ru hudur En verimli ülkede odur

Bu sebep le eğitimin en kutsal görevi, ruhları geliştirip kemale ulaştırmak olmalıdır Pearl S.Buck


Eğer insanlığın ruhundan bilgisizliği ve hatayı silmeyi başarırsak, insanların hareketlerinde ki kötülükleri ve haksızlıkları da ortadan kaldırmış oluruz Sokrates


İyi şeyler için sevinmek, kötülükler için acı duymak, dengeli bir ruhun özelliğidir Çicero


Ruh yaşlı doğar fakat gençleşir; Hayatın komedisi bu Vücutta genç doğar, gitgide yaşlanır

Bu da hayatın trajedisi Oscar Wilde


Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir G.Hauptmann


Ruhun da, vücut gibi ihtiyaçları vardır J.J.Rousseau


Bir dostun üzüntüsüne herkes katIanır ama bir dostun başarıIarına sahiden sevinmek için, çok yüksek bir ruh sahibi oIunmaIıdır Oscar WiIde


Bedenimizi hasta eden, ruhumuzun baskıIarıdır

Sigmund Freud


İnsan ruha bakmaIı, güzeI bir vücutta güzeI bir ruh oImazsa neye yarar Euripides


İyiIik, faziIetIi bir ruhun ifadesidir MeçhuI


Berrak bir gölden kirli su akmaz güzel bir ruhtan kötü söz çıkmaz Endonezya Atasözü


Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır! Çünkü kişi bedeni kadar değil ruhu kadar insandır İmam-ı Gazali


Kendine değer ver ve onun değerlerini olgunlaştır

Çünkü sen bedeninle değil ruhunla insansın İmam-ı Gazalî


Bayağı ruhlar ihtiraslarının esiridirler başlarından geçen şeylerin tatlı veya acı oluşuna göre bahtiyar veya bedbahttırlar Yüce ruhlulara gelince muhakemeleri o kadar güçlü ve kuvvetlidir ki ötekiler kadar hatta onlardan daha fazla ihtirasları olmasına rağmen gene her zaman akılları hükümdür ve böylece ıstıraplar bile işlerine yarar Rene Descartes


”Ruhsal yeterliliği elde etmek, maddi değerleri olan büyük şeyler elde etmekten daha önemlidir.” (Lao Tzu)


”Her yolun bir adabı vardır Allah’ı sevmenin de bir adabı vardır

Derviş sadece gönlü geniş ve ruhu gezgin bir sufi demek değildir ki.” (Şems-i Tebrizi)


”Eğer insan zikir, fikir, Kur’an okumak ve nafile ibadet gibi gıdalarla ruhunu takviye ederse, bedende hâkimiyet ruhun eline geçer O vücut, güzellik ve iyiliklerle donanır (Mehmed Zahid Kotku)


Bazan etrafımızda o kadar esrarlı bir hâdise olur ki ince teferuatına kadar bunu sezeriz, fakat hiçbir şey idrak etmeyiz; ruhumuzun içinde ikinci bir ruh her şeyi anlar, fakat bize anlatmaz, böyle korkunç işaretlerle bizi muammanın derinliklerine atar ve boğar.


Sabahı beklemek öğleni, öğleni beklemek akşamı beklemek gibi bir ruh gevşekliğini doğurur.


Bazı yerler vardır ki ruh eser.


Şahsiyetini kazan, faziletlerini kemale eriştir Zira sen, cisminle değil ruhunla insansın İmam Gazali


Vücudu öldürenden korkmayınız

Ruhu öldürenden korkunuz Diderot


Kendine değer ver ve ruhunun erdemlerini olgunlaştır; çünkü sen bedeninle değil, ruhunla insansın. 


Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; çünkü her yerde olmak, hiçbir yerde olmamaktır. 


İstanbul hakkında söylenmiş en güzel resimli sözler İstanbul'un güzelliğine ve önemine vurgu yapan güzel sözler.İstanbul, Marmara'nın en güzel şehridir Boğaziçi, İstanbul'un en latif semtidir Ercüment Ekrem Talu A...


Onur ve şeref üzerine en güzel resimli sözler

Şeref ve onur ile ilgili vecizeler, özlü sözler Haksızlık önünde eğilmeyiniz Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz Hz Ali Paranla şeref kazanma, şeref...

SöZLER
YORUMLAR