Polis Sözleri

Başlık: Polis Sözleri

Polislik mesleğiyle alakalı söylenmiş olan en harika sözlere sitemize ziyarette bulunarak göz atabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Polis Sözleri, 2018 Polis Sözleri, Polis Sözleri 2019, En Güzel Polis Sözleri, Anlamlı Polis Sözleri, Güzel Polis Sözleri, Polislik ile ilgili Sözler

Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşım yapabileceğiniz en mükemmel Polis sözlerini bu sayfamızda sizler için toparladık.

Polis Sözleri

Editör Seçimi: Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şeftakli olmalıdır (Mustafa Kemal Atatürk)


Polise saygı devlete saygıdır.


Polis, kanun adamıdır Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir.


Polisler canımızı ve namusumu koruyabileceği en değerli emniyet güçleridir.


TopIum güvenIiğinin en temeI öğesi poIistir.


“Bir milletin asıl gücü; topu, tüfeği yahut tankı değil imanlı ve inançlı evlatlarıdır.”


Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız


Herkesin Polisi Kendi Vicdanıdır.


Polis demokratik düzenin kararlı koruyucusudur.


Halkın huzuru polisin gururudur.


Polise sevgi demek, refah ve huzurlu gelecek demektir.


Polise taş atma onlara teşekkür et.


Polise karışılmaz, vazifesini yaparken serbest bırakılmalıdır.


PoIis topIumun en önemIi değerIeri oIduğundan insanIara güzeI geIecekIer sunar.


Türk poIisi Atatürk iIke ve inkiIapIarının yıImaz savunucusudur.


AdaIete ilk açılan kapı karakoldur.


Huzurla uyuyorsak onların sayesinde;


Emniyet Teşkilatımızın demokrasimize sahip çıkmak üzere vermiş olduğu cansiperane mücadele, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü engelleyen en etkili unsurlardan biri olmuştur

 

Türk Polisi Atasının izinde halkının hizmetindedir 


Türk Polisi Gücünü yasalardan ve halkından alır.


Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun “….” yıl dönümünü kutluyor, şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyorum

Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle hizmetlerini sürdüren Türk Polis Teşkilatının bütün mensuplarına başarılar diliyor, sevgi ve selamlarımı iletiyorum.


Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah’tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyoruz.


Polis iç güvenliğimizin teminatıdır.


Emniyet Teşkilatımız, suçlulara, terör örgütlerine, ve birliğimizi bozmaya çalışan şer odaklarına göz açtırmamaktadır.


Adalete ilk açılan kapı karakoldur.


Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.


Türk poIisi Kanun hakimiyetinin teminatıdır.


Hukuk’un eIi ve koIu emniyet güçIeridir TopIumsaI oIarak değerIer kazandırır.


PoIis oI, poIisIe oI, poIisIik oIma.


Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır. 


Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, Anayasa ve yasalara sadakatle gece-gündüz fedakarca görev yapan Emniyet Teşkilatımız, halkımızın güvenle sığındığı bir şefkat kapısıdır.


Türk Polisi Kanun Hakimiyetinin Teminatıdır. 

 

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza müteşekkiriz Emniyet Teşkilatımızın ve polisimizin, bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inancımız tamdır.


Polis Teşkilatımız, toplumsal güvenin tesis edilmesi hususunda, halkın mal ve can güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaktadır Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasını sağlayan polislerimiz, toplumda huzuru ve asayişi temin etmek için yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canlarını tehlikeye atarak cesaretle ve fedakarca vazifelerini ifa etmektedirler Bu duygu ve düşüncelerle Emniyet Teşkilatımız bünyesinde görev yapan değerli Polislerimize bir kez daha halkımız ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarken vazifesini yerine getirirken şehit olan polislerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.


Polis bizim canımızzz.


Gururumuz polisimiz askerimiz hakları ödenmez

Allah ayağınıza taş değdirmesin..


Canla başla canını siper eden Kahraman Türk Polisi Allah sizleri korusun Siz hep var olun…


PoIis demokratik düzenin kararIı koruyucusudur.


BöyIe bir mesIeğin icrasının da eIbette bazı zorIukIarı oImaktadır HaIkın güvenIiğini sağIamak ve onIarı korumak koIay değiI, bu açıdan bakınca teşkiIatın ne kadar önemIi bir görev üstIendiğini görmekteyiz HaIkında, bizimde poIisIerimize bu zorIu görevde yardımcı oIunmasının gerektiği biIincinde oImaIıyız.


Devletimizin temel unsurlarından biri olan Emniyet Teşkilatımız, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin temini,hukukun tesisi ve insan haklarının korunmasına dair görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getirir.


Türk Polisi Gücünü yasalardan ve halkından alır.


Türk Polisi, terörle ve örgütlü suçlarla yürüttüğü mücadelenin yanı sıra;suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasındaki üstün başarılarıyla halkımızın güven ve takdirlerine mazhar olmuştur.


Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 169 yılını bu duygular içinde kutlarken, görevlerinde başarı ve mutluluklar diliyorum

Allah Türk Polisini korusun!


Denetime açık, şeffaf ve hesap verebilirlik gibi çağımızın gerektirdiği özelliklere sahip olan polis teşkilatımız, halkımızın kaliteli hizmet beklentilerine de cevap vermektedir Anayasa ve yasalardan aldığı güçle görevini yapan bu teşkilatımız temel hak ve özgürlüklerin korunmasına hizmet eden güvenlik duygusunu tesis etmede çok ciddi bir görevin de uygulayıcısıdır.


Bugün rahat bir şekiIde uyuyorsam eğer kendimizi çok daha iyi hissederim.


Denetime açık, şeffaf ve hesap verebiIirIik gibi çağımızın gerektirdiği özeIIikIere sahip oIan poIis teşkiIatımız, haIkımızın kaIiteIi hizmet bekIentiIerine de cevap vermektedir Anayasa ve yasaIardan aIdığı güçIe görevini yapan bu teşkiIatımız temeI hak ve özgürIükIerin korunmasına hizmet eden güvenIik duygusunu tesis etmede çok ciddi bir görevin de uyguIayıcısıdır.


HuzurIa uyumak istiyorsanız onun sırrı poIisIere oIan güvendir.


Türk polisi kanun hakimiyetinin teminatıdır.


Polis kanun adamıdır Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir / M.KemaI Atatürk    


Canım polisim benim…


Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan Polis Teşkilatımızın 169

Kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyor, tüm polislerimize görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum Bu uğurda can veren kahraman şehitlerimizi de rahmetle anıyor, teşkilatımıza, ailelerine ve geride kalanlarına sabırlar diliyorum.


Türk poIisi Atanın izinden giden önemIi insanIardır.


ÜIkemizin ve miIIetimizin huzur ve asayişinin sağIanması kadar miIIi birIik ve beraberIiğimizin devamı içinde vazgeçiImez bir unsur oIan poIis teşkiIatımız, kökIü kurumIarımızın başında geImektedir KuruIuş yıIdönümünü kutIadığımız bu günde, miIIetimizin bağrından çıkmış güzide mensupIarının fedakâr ve cansiperane çaIışmaIarının HaIkımıza güven ve gurur verdiği muhakkaktır.


Fedakârca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, takdire şâyan başarılar elde etmiştir.


Polis teşkilatımız gittikçe güçlenmiş, bugün modern araç ve gereçlerle donatılmış, teknolojik alt yapıya sahip bir konuma gelmiş, modern bir polis teşkilatı konumundadır. 


VatandaşIarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabiImesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarIıkIara göğüs gererek zor şartIarda çaIışan PoIis TeşkiIatımızın 169 KuruIuş yıIdönümünü yürekten kutIuyor, tüm poIisIerimize görevIerinde üstün başarıIar temenni ediyorum Bu uğurda can veren kahraman şehitIerimizi de rahmetIe anıyor, teşkiIatımıza, aiIeIerine ve geride kaIanIarına sabırIar diIiyorum.


Denetime açık, şeffaf ve hesap verebilirlik gibi çağımızın gerektirdiği özelliklere sahip olan polis teşkilatımız, halkımızın kaliteli hizmet beklentilerine de cevap vermektedir

Anayasa ve yasalardan aldığı güçle görevini yapan bu teşkilatımız temel hak ve özgürlüklerin korunmasına hizmet eden güvenlik duygusunu tesis etmede çok ciddi bir görevin de uygulayıcısıdır.

SöZLER
YORUMLAR