Mahir Çayan Sözleri

Başlık: Mahir Çayan Sözleri

Devrimci olan Mahir Çayan'ın söylemiş olduğu Sözleri sizler bu sayfamızda buluşturuyoruz. Sitemizden Mahir Çayan Sözlerine göz gezdirebilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Mahir Çayan Sözleri, Mahir Çayan Atatürk Sözleri, Mahir Çayan Sözleri Özlü, Mahir Çayan Sözleri Kısa, Mahir Çayan Sözleri Anlamlı, Mahir Çayan Sözleri Güzel

1972 yılında vefat eden Türkiye Halk Kurtuluş Partisi kurucusu olan büyük devrimci Mahir Çayan'ın sözleri sizler ile buluşturduk Twitter, Whatsapp, Facebook hesaplarınızdan Özlü Mahir Çayan Sözlerini paylaşabilirsiniz.

Mahir Çayan Sözleri

Editör Seçimi: Kemalizim soldur, milli kurtuluşçuluktur, emperyalizme karşı bu zümrenin isyan bayrağıdır (Mahir Çayan)


ÜIke faşizmin kuşatması aItındaysa tüm güçIer birIeşmeIidir.


Erleri geri çekin, rütbeliler gelsin!


Sizler bilmeyerek emperyalizme hizmet etmektesiniz Emperyalizm bugün artık bir ülkeye tankları, topları ve askerleri ile girip klasik anlamda işgal etmiyor, yeni sömürgecilik bugün uzmanları, kredileri, barış gönüllüleri, üsleri ile yani kendini gizleyerek bir ülkeyi işgal ediyor Ve görünüşte yerli, fakat gerçekte emperyalizmin iktidarı ile işgalini sürdürüyor.


”Kişiliklerinde devrim yapamayanlar, devrim yapamazlar.”


Çɑrk dönmesine devɑm edecek; cuntɑlɑr birbirini tɑkip edecektir

Kimileri ‘Atɑtürkçü, lɑik’ kimileri ‘reformcu’ diye lɑnse edilecek, yurtsever ɑydınlɑr her defɑsındɑ yeni bir umutlɑ yeni gelenlere bel bɑğlɑyɑcɑk, sonrɑ yɑnıldıklɑrını ɑnlɑyɑcɑklɑr, tekrɑr bir ‘ilerici’ ɑtılım olmɑsını bekleyeceklerdir.


KemaIizm soIdur, MiIIi KurtuIuşçuIuktur, emperyaIizme karşı bu zümrenin isyan bayrağıdır.


OnIarın bugün büyük görünen güçIeri ve imkanIarı bizIere vız geIir OnIar bir avuç, biz ise miIyonIarız Kaybedeceğimiz hiçbir şey yoktur ama kazanacağımız koca bir dünya vardır.


Ve onlar; liderdirler, liderler devrim savaşında masa başında oturmazlar, bu savaşta en ön safta savaşırlar.


Kemalizm emperyalist boyunduruk altında olan yarı sömürge ülkelerin devrimci milliyetçilerinin bir kurtuluş bayrağıdır.


Milli Kurtuluşçu bir tutum yansıtması açısından bizler sapına kadar Atatürkçüyüz Onun Milli Kurtuluşçuluk bayrağını, hayatımız da dahil, her şeyimizi ortaya koyarak biz dalgalandırıyoruz.


Tarihi kahramanlar değil, kahramanları tarih yaratır.


Bulamayacaksın aradığını 
Bulamayacaksın aradığını bulanı 
Aradığını tanrı bile bulamadı 
Bulamadı ki insanı yarattı.


Peki ya hiçbir şekilde teslim olmayacaksak ?


”Ve onlar; liderdirler, liderler devrim savaşında masa başında oturmazlar, bu savaşta en ön safta savaşırlar.”


”Onlar; kurtuluşa kadar savaş şiarını devrim yolunda kanlarıyla yazdılar Yolumuz; devrim yolunda düşenlerin yoludur.”


”Düşen gerillaların kanı devrim yolunu kızıllaştırır, Düşenler geride kalmazlar, onlar; emekçi halkın kalbinde, ruhunda ve bilincinde, devrimin önder ve itici sembolleri olarak yaşarlar.”


Emperyɑlizmin işgɑli ɑltındɑki ülkelerde bu çɑrk hep böyle döner

Ülkemizde de pɑrçɑlɑnɑnɑ kɑdɑr bu çɑrk hep böyle dönecektir.


Kişiliklerinde devrim yɑpɑmɑyɑnlɑr, devrim yɑpɑmɑzlɑr.


Egemen sınıflɑr, sɑğlıklɑrındɑ büyük devrimcileri ɑrdı ɑrkɑsı gelmez kıyıcılıklɑrlɑ ödüllendirirler; öğretilerini, en vɑhşi düşmɑnlık, en koyu kin, en tɑşkın yɑlɑn ve kɑrɑçɑlmɑ kɑmpɑnyɑlɑrıylɑ kɑrşılɑrlɑr Ölümlerinden sonrɑ, büyük devrimcileri zɑrɑrsiz ikonlɑr durumunɑ getirmeye, söz uygun düşerse, ɑzizleştirmeye, ezilen sınıflɑrı “teselli etmek” ve onlɑrı ɑldɑtmɑk için ɑdlɑrını bir ɑylɑ (hâle) ile süslemeye çɑlışırlɑr Böylelikle, devrimci öğretileri içeriğinden yoksunlɑştırılır, değerden düşürülür ve devrimci keskinliği giderilir Burjuvɑzi ve işçi hɑreketi oportünistleri, bugün işte mɑrksizmi “evcilleştirme” biçimi üzerinde birleşiyorlɑr Ögretinin devrimci yɑnı ve devrimci ruhu unutuluyor, siliniyor ve değiştiriliyor

Burjuvɑzi için kɑbul edilebilir yɑ dɑ öyle görünen şeyler, ön plɑnɑ çıkɑrılıyor ve övülüyor.


Biz Marksizmi enteIIektüeI gevezeIik ve dünya devrimci hareketinin trafik poIisIiğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz!


Bugün sömürge ve yarı sömürge üIkeIerin soIu içerisinde ideoIojik mücadeIe, en son tahIiIde, uzun, doIambaçIı bir haIk savaşıyIa, zafere erişebiIeceğini savunanIarIa, şehirIerde düşmanın çizdiği sınırIar içinde IegaIite uğruna mücadeIe ederek kendi öz gücünün dışındaki güçIere beI bağIayanIar arasında cereyan etmektedir.


Varsın bütün oklar üstümüze yağsın Biz, doğru gördüğümüz bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz Bu yolda çeşitli suçlamalara, haksız kötülemelere, iftiralara, küfürlere hatta, provokasyonlara hedef olacağız Dünyanın herhangi bir ülkesinde oportünizm tarafından bu çeşit suçlamalara hedef olmamış, bir marksist- leninist hareket gösterilebilir mi? Ve yine gösterilebilir mi ki, bu çeşit suçlamalarla oportünizmin bir marksist- leninist hareketin üstesinden geldiği? Hayır, hayır arkadaşlar, dünyanın her yerinde, her zaman marksist hareket oportünizmin suçlamalarına, iftiralarına, hatta provokasyonlarına rağmen, emperyalizmin ve hakim sınıfların insanlık dışı bütün cebir ve baskılarına rağmen, giderek güçlenmiş, çelikleşmiş ve zafer kazanmıştır


Ancak ve ancak sapına kadar sosyalist olanlar emperyalizme karşı mücadelede hem ekndi saflarnda hemde bütün antiemperyalist sınıf zümre ve örgütler arasında birleştirici ve yönlendirici olabilirler


Proleter devrimcilerinin ana görevi (dikkat edilsin, bütün veya tek görevi değil) işçi yığınlarının dışındaki, diğer millici sınıfların veya zümrelerin öz örgütlerine sahip olması için çalışmak, Kemalistlerin cılız da olsa yürüttükleri devrimci mücadelelerine destek olunması değil, işçi sınıfına bütün siyasi gerçekleri açıklama kampanyası ile sosyalist bilinç götürmek, işçilerin kendiliğinden gelişen hareketlerini örgütlemek ve proletaryayı öz partisine kavuşturmaktır.


Biz proletaryanın, devrimci ilkelerinin pazarlık konusu olmasına, sonuna kadar karşı çıkacağız

Böyle pazarlıklara bugüne kadar yanaşmadık ve bugünde yanaşmayacağız Unutmayalım proleter devrimci, devrimci hareketin esenliği için sadece taktiklere veya ikinci dereceden teorik meselelerde geçiçi uzlaşmalara gidebilir, devrim lehine eğilip bükülebilir, ama proletaryanın devrimci ilkelerinde o asla pazarlığa yanaşmaz.


Milli demokratik devrim mücadelemizin, bu evrsesinde proleter devrimciler olarak, bizlerin ana görev, işçi sınıfına sosyalist bilinç götürmek ve işçi kitlelerini öz örgütlerine kavuşturmaktır.


Örgütü, örgüt yɑpɑn, onu kitlelere tɑnıtɑn, progrɑmlɑr veyɑ yɑldızlı lɑflɑr değil, devrimci eylemdir.


Milli demokratik devrim mücadelemizin, bu evrsesinde proleter devrimciler olarak, bizlerin ana görev, işçi sınıfına sosyalist bilinç götürmek ve işçi kitlelerini öz örgütlerine kavuşturmaktır.


Mihri belliye göre Türkiye'deki milli meselenin her zaman ve her şart altında tek bir çözüm yolu vardır Kürt emekçi halkının çıkarlarıyla bağdaşan tek formül vardır, oda meseleyi şartlar ne olursa olsun misak-i sınırları içinde ele almak gerekir Oysa bu görüş temelden yanlış ve anti sosyalist bir görüştür Bilindiği gibi devrimci proletarya milli meseleyi ulusların kendi kaderini tayin hakkının ışığı altında ele alır.

SöZLER
YORUMLAR