Kadın Hakları Günü Sözleri - 5 Aralık Sözleri - Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları

header-ad

Güzel Sözler Ara


Kadın Hakları Günü Sözleri

Kadın Hakları Günü Sözleri

5 Aralık günü kutlanan Dünya Kadın Hakları gününe özel olarak en güzel sözlere sitemizden göz atabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Kadın Hakları Günü Sözleri, Kadın Hakları Günü Sözleri 2019, Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri, Kadın Hakları Günü Mesajları, Kadın Hakları Günü İle İlgili Sözler, 5 Aralık Kadın Hakları Günü Sözleri, Kadın Hakları Günü Özlü Sözler

Dünya Kadın Hakları günü tüm dünyada 5 Aralık gününde kutlanmaktadır. Dünya Kadın Hakları ile ilgili sözlerin en harikaları bu içeriğimizde yer alıyor. Sosyal medya hesaplarınızdan Dünya Kadın Hakları Günü mesajlarını paylaşabilirsiniz.

Kadın Hakları Günü Sözleri

Editör Seçimi: Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omulzar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)


 Can dostum biricik arkadaşım 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günün kutlu olsun


Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun


Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.  / Mustafa Kemal Atatürk


Dürüst bir kadının güzeIIiği, ateşe benzer; yakIaşmayana hiçbir zararı dokunmaz. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


"Atatürk devrimlerinin savunulmasında üç değişmez ilke vardır: düşünce ve vicdan özgürlüğü, kadın hakları ve yeni yazı. "


Ey Kahraman Türk Kadını! Sen yerde sürünmeyi değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lâyıksın ATATÜRK  5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. 


Bir topIum, bir miIIet erkek ve kadın deniIen iki cins insandan meydana geIir. Mümkün müdür ki, bir topIumun yarısı toprakIara zincirIerIe bağIı kaIdıkça, diğer kısmı gökIere yükseIebiIsin! Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


“Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah’ın emrettigi şeyi kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir. Kadın ve erkek, bu ilim ve kültürü aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla dolu olma zorundadır. İslam ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki bugün kendimizi bir türlü kayıtları bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur. Türk sosyal hayatında kadınlar ilim, kültür ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır. Belki daha ileriye gitmişlerdir.”


Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..


Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 5 Aralık Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun


Bir kadının sevgiIisine söyIedikIeri, rüzgarIarın ve hızIa akan suIarın üzerine yazıImaIıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.


5 Aralık, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür.


Gökyüzünün yarısını, kadınIar taşır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de ‘’iyi anne’’ olmalarıdır. / Mustafa Kemal Atatürk


İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?  / Mustafa Kemal Atatürk


Dünyada her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


KadınIar bizi sevdikIeri zaman, her suçumuzu bağışIarIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Bir kadının sevgiIisine söyIedikIeri, rüzgarIarın ve hızIa akan suIarın üzerine yazıImaIıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


KadınIarın siyasaI güçIeri yoktur sözde; oysa akıIIı kadınIar, aptaI kocaIarını hiç güçIük çekmeden parIamentoya sokar, hatta bakan koItukIarına oturturIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Allah ile aldatma zulmünün en ağırları kadın ve kadın hakları konusunda işlenmektedir.


Bir toplumun kadına verdiği değer çağdaş haklar ve özgürlüklere sahip olmasının yanında siyasi, ekonomik ve kültürel hayatın içine katılımı ile ölçülür. Kadınlarımızın  5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım. 


Din icabı oIan tesettür, kadınIarın küIfetini mucip ve adaba aykırı oImayacak basit şekiIde oImaIıdır. Tesettür şekIi kadını hayatından, mevcudiyetinden tecrit edecek şekiIde oImamaIıdır! Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


KadınIarımızın geneI görev ve çaIışmaIarda payIarına düşen işIerden başka, en önemIi, en hayırIı, en faziIetIi bir ödevIeri de “iyi anne” oImaIarıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


“Bizim kadın hayatımızda kadının tarz-ı telebbüsünde teceddüt yapmak meselesi mevzu-u bahs değildir. Milletimizde bu hasatsa yeni şeyleri bellettirmek mecburiyeti karşısında değiliz. Belki ancak dînimizde, milletimizde, tarihimizde zaten mevcut olan âdât-ı mergûbeye intizâm-ı cereyan vermek, mevzu-u bahs olabilir. Biz bağlı başımıza, kendi arzumuza, kendi terbiye ve seviyemize göre istediğiniz kıyafeti ihtiyâr eyleyebiliriz. Ancak bütün milletin şâyân-i kabul göreceği şekilleri, bütün milletin hayatında kabiliyet-i tatbîkiyesi olan kıyafetlere her hâlde temâyülât-ı umûmiyede aramak ve o şekillerin muvaffâkiyetini temâyülât-ı umûmiyeye tevâfukta görmek lâzımdır.“


“Kasaba ve şehirde ecânibin nazar-ı dikkati en çok şekl-i tesettür üzerinde tesebbüt ediyor. Buna bakanlar, kadınlarımızın hiçbir şey görmediklerini zannediyor. Mamafih, îcâb-ı dîn olan tesettür, kısaca ifâde etmek lâzım gelirse denebilir ki, kadınların külfetini mûcip ve muhâlif-i âdap olmayacak şekl-i basitte olmalıdır. Şekl-i tesettür, kadını hayatından, mevcudiyetinden tecrit edecek bir şekilde olmamalıdır. Bu sadette son söz olarak diyorum ki, bizi analarımızın adam etmesi lâzım idi. Onlar edebildikleri kadar etmişlerdir. Fakat bugünkü seviyemiz, bugünkü îcâbât ve ihtiyâcât-ı esâsiyeye gayrıkâfîdir. Başka zihniyette, başka kemâlde adamlara muhtacız. Bunları yetiştirecek olan, bundan sonraki validelerdir. Bu mârûzâtımın istiklâlini, şerefini, hayat ve mevcudiyetini temin ve idame umde ittihaz eden yeni Türkiye Devleti’nin esaslarından birini teşkil etmesi lâzımdır ve inşallah edecektir.“


Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir miIIetinde AnadoIu köyIü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek oIanağı yoktur. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


GüzeI kadın bir mücevherdir, iyi kadın ise bir hazinedir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında baarıyla yer almış kadınlarımızın kadın hakları gününü kutluyorum.


KadınIarını okutmayan miIIetIer, yıkıImaya mahkûmdur. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


KadınIar bizi sevdikIeri zaman, her suçumuzu bağışIarIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


MiIIetin kaynağı, sosyaI hayatın esası oIan kadın, ancak faziIetkâr oIursa vazifesini ifa edebiIir. HerhaIde kadın, çok yüksek oImaIıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadın hakları gününü kutluyorum.


MiIIetin kaynağı, sosyaI hayatın esası oIan kadın, ancak faziIetkâr oIursa vazifesini ifa edebiIir. HerhaIde kadın, çok yüksek oImaIıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutlarım.


Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 5 Aralık dünya kadın hakları günümüz kutlu olsun


GüzeI bir kadın göze, iyi bir kadın da kaIbe hoş görünür, birincisi pırIanta, ikincisi hazinedir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


“Türk kadını ruhuna bilmeyen sath-i nazarlar kadınlarınıza bazı isnatta bulunmaktadırlar. Kadınlarınızın hayatta âtılâne yaşadıklarını, ilim ile, irfan ile münasebetleri bulunmadığını, hayât-ı medeniye ve içtimâîye ile alâkadar olmadıklarının, kadınlarımızın her şeyden mahrum kaldıklarını; onların Türk erkekleri tarafından hayattan, Dünya’dan, insanlıktan, kârükisbden uzak tutulduğunu söyleyeler vardır. Fakat hakîkat-i hâl böyle midir? Şüphesiz ki Türk kadınını su suretle görmek, Türk kadınını görmemektir. Ecnebîlerin ve bizi düşman nazarıyla görenlerden tarif ve tasvir ettikleri kadınlar, bu vatanın asil kadını, Anadolu’nun asil Türk kadını değildir. Öyle kadınlar bizim kadınını yanlış görüp yanlış anlatanlar, bilhassa büyük şehirlerimizde, müterakkî, medenî zannedilen yerlerde, bazı Türk hanımlarının manzara-i hâriciyelerine bakarak aldanıyorlar. O kadınların hâricî manzaralarını aleyhimizdeki sûitefsirlere müsait bir zemin olarak alıyorlar. Milletin onların manzara-i hariciyelerinden çıkardıkları manayı bütün bütün Türk kadınlığına teşmil ediyorlar. İşte ilk tashih edilecek hata ve ilk ilan edilecek hakîkat buradadır. Manzara-i hâriciyelerinde düşmanlarımıza ve bilhassa haklı bir sermâye-i tezvir veren manzaralara hepiniz biliyorsunuz ve herkes biliyor ki en ziyade memleketimizin en büyük şehri olan, asırlarca devletin pâyitahtı ve makarr-ı hilâfeti bulunan İstanbul’da tesadüf ediliyor. Düşmanlarımız hükümler veriyor ve diyorlar ki: Türkiye mütemeddin bir millet olamaz, çünkü Türkiye halkı iki parçadan mürekkeptir. Kadın ve erkek diye iki kısma ayrılmıştır. Halbuki bir heyet-i içtimâiye, aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, terakkî etmesine imkân-ı fennî ve ihtimâl-i ilmî yoktur.”


Daha esenIikIe, daha dürüst oIarak yürüteceğimiz yoI vardır. Bu yoI, Türk kadınını çaIışmamıza ortak yapmak, iImî, ahIâkî, sosyaI, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekIeyicisi yapmak yoIudur. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!