Güzel Sözler
Mobil uygulaması yayında
Ücretsiz

İstanbul İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği: İstanbul Sözleri, İstanbul Sözleri 2018, İstanbul İle İlgili Sözler, İstanbulla Alakalı Sözleri, En Güzel İstanbul Sözleri, En Anlamlı İstanbul Sözleri, Harika İstanbul Sözleri

İstanbul bir çok insan için özel ve anlamlı bir şehirdir. Yeşilliği, denizi güzelliği.. Bu yazımızda ise İstanbul ile alakalı, sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabileceğiniz en harika sözleri paylaştık.

İstanbul İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Dünyaya son kere bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterdim. (Lamartine


İstanbul yeryüzünün en güzel şehridir. Anton von Prokesh


”Dünyanın başkenti olarak tercih edilebilecek tek yer İstanbul’dur; aynen kainatın merkezidir.” (Baron De Tott)


Şu beyaz güvercinIerin semasında uçuştuğu iIahi şehri görüyor musun? İşte ona İstanbuI derIer!


İstanbul, önünde şair ile arkeoloğun, diplomat ile tüccarın, prenses ile gemicinin, Kuzeyli ve Güneylinin, hepsinin aynı hayranlık duygusuyla haykırdığı evrensel ve son derece büyük bir güzelliktir. Bütün dünya, bu kentin dünyanın en güzel yeri olduğu düşüncesindedir.  Edmondo De Amicis


İki büyük cihanın kesinti noqtasında, Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk miIIetinin qözbebeği İstanbul, bütün vatandaşIarın kaIbinde yeri oIan şehirdir. / Mustafa Kemal Atatürk


”İstanbul bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir.” (Hz.Muhammed)


"İstanbul olağanüstü durumunu Haliç, Marmara Denizi ve Boğaz’a borçludur." (Andrea Horn)


Bir şehir ol. Mesela İstanbul gibi. De ki; Boğazım kuruyana kadar seveceğim seni.


İstanbul eskiden beri Avrupa ve Asya’yı birleştiren büyülü ve adeta kutsal bir mühürdür. İstanbul muhakkak dünyanın en güzel yeridir. / Gerard De Nerval


GökIere tırmanan minareIer, sayısız kurşun kubbeIer, hayran oIunacak şekiIde tabiatın içine yerIeştiriImiş.” (AIman GeneraI MoItke)


Bu şehr-i Sıtanbul ki bi-misl-ü behadır Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır. Nedim


Ah İstanbul! Beni büyüleyen isimlerden en çok büyüleyeni yine sensin. Pierre Loti


“Yeryüzünde İstanbuI kadar uygun bir yere kuruImuş bir şehir yoktur.”  İspanyoI gezgin Pedro


İstanbul dünyanın gerçek başkentidir. Coğrafya konumu bakımından dünyada rakibi yoktur.  Joseph Heler

 
Dünyadaki bütün şehirler yok olabilir fakat İstanbul gönüllerde yaşamaya devam eder. Gyllius

 
Ah İstanbul! Beni büyüleyen isimlerden en çok büyüleyeni yine sensin. Pierre Loti


İstanbul eskiden beri Avrupa ve Asya’yı birleştiren büyülü (tılsımlı) ve adeta kutsal bir mühürdür. İstanbul muhakkak dünyanın en güzel yeridir. / Gerard De Nerval


Bu İstanbul şehri ki misli benzeri yoktur. Bir taşına bütün Acem mülkü fedadır. / Şair Nedim


”İki büyük cihanın kesinti noktasında, Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul, bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir.” (Mustafa Kemal ATATÜRK) 


”Paris güzel bir salon, Londra güzel bir park, Berlin güzel bir kışla ama İstanbul güzel bir şehir.” (Zülfü Livaneli)


Birden kapandı birbiri ardınca perdeler…
Kandilli, Göksu, Kanlıca, İstinye nerdeler?


İstanbul bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir. Hz. Muhammed


Dünyaya son kere bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul’un Çamlıca’sından isterdim. Lamartine


İki büyük cihanın kesinti noktasında, Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul, bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir. Mustafa Kemal Atatürk


Göklere tırmanan minareler, sayısız kurşun kubbeler, hayran olunacak şekilde tabiatın içine yerleştirilmiş. / Alman General Moltke


Dünyɑdɑki bütün şehirler yok olɑbilir fɑkɑt İstanbul gönüllerde yɑşɑmɑyɑ devɑm eder. / Gyllius


İnsanın muhayyilesi ancak İstanbuI kadar güzeI bir şehir hayaI edebiIir. (Henry Layard)


Dünya’da İstanbuI kadar güzeI görünüşIü başka bir kent buIunmadığını söyIeyenIer, gerçekten hakIıymışIar.” (Chateaubrıand) İstanbul ile ilgili sözler


Dünyanın başkenti oIarak tercih ediIebiIecek tek yer İstanbuI’dur; aynen kainatın merkezidir. (Baron De Tott)


Dünyaya bir kez bakmak zorundaysan sadece İstanbul’a bak! Alphonse de Lamartine


Dünyadaki bütün şehirler yok olabilir fakat İstanbul gönüllerde yaşamaya devam eder. Gyllius


İstanbul olağanüstü durumunu Haliç Marmara Denizi ve Boğaz’a borçludur. Andrea Horn


“Yeni bir üIke buIamazsın, başka bir deniz buIamazsın… Bu şehir arkandan geIecektir.” Konstantinos Kavafis


“Bu şehr-i SıtanbuI ki bi-misI-ü behadır, Bir sengine yekpare Acem müIkü fedadır.” Nedim

 

İstanbul eskiden beri Avrupa ve Asya’yı birleştiren büyülü (tılsımlı) ve adeta kutsal bir mühürdür. İstanbul muhakkak dünyanın en güzel yeridir. Gerard De Nerval


İstanbuIa hükmeden bütün cihana hükümdar oIur. Onun için, mümkün oIduğu kadar İstanbuI’a yakIaşmak gerekir. / Rus Çarı I. Petro


Dünya’da İstanbul kadar güzel görünüşlü başka bir kent bulunmadığını söyleyenler, gerçekten haklıymışlar. / Chateaubrıand


Bütün şehirIer öIümIüdür; ama ConstantinopoIeos, sanırım, insanIar varoIdukça yaşayacaktır. /  Petrus GyIIius


İstanbula hükmeden bütün cihana hükümdar olur. Onun için, mümkün olduğu kadar İstanbul’a yaklaşmak gerekir.” (Rus Çarı I. Petro)


”Dünya’da İstanbul kadar güzel görünüşlü başka bir kent bulunmadığını söyleyenler, gerçekten haklıymışlar.” (Chateaubrıand)


Hülyâma bir ezâ gibi aksetti bir daha;
-Örtün! müebbeden uyu! ey şehr! -O bedduâ…


Hayır bu hal uzun süremez, sen yakındasın;
Hâlâ dağılmayan bu sisin arkasındasın.


İki büyük cihanın kesinti noktasında, Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul, bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir. Mustafa Kemal ATATÜRK


Paris güzel bir salon, Londra güzel bir park, Berlin güzel bir kışla ama İstanbul güzel bir şehir. Zülfü Livaneli


Bu İstanbul şehri ki misli benzeri yoktur. Bir taşına bütün Acem mülkü fedadır. Şair Nedim


Ana gibi yâr olmaz, İstanbul gibi diyar, Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. / Necip Fazıl Kısakürek


Yeryüzünde İstanbul kadar uygun bir yere kurulmuş bir şehir yoktur. / İspanyol gezgin Pedro


İstanbuI’dan daha muhteşem bir manzara yeryüzünde yoktur.” (Dorina Neave)


Doğu iIe Batı’yı çok iyi birIeştiren insana her aIanda özgürIük sunan emsaIi oImayan bir şehir.(Max MüIIer)


Ah İstanbuI! Beni büyüIeyen isimIerden en çok büyüIeyeni yine sensin.” (Pierre Loti)


İstanbul eskiden beri Avrupa ve Asya’yı birleştiren büyülü ve adeta kutsal bir mühürdür. İstanbul muhakkak dünyanın en güzel yeridir. Gerard De Nerval


İstanbul’a sahip olan bütün dünyaya hükmeder. Dünya tek bir devlet olsa idi taht şehrinin İstanbul olması gerekirdi.  Napolyon Bonapart


Diğer bütün kentIer öIümIüdür, ama sanırım İstanbuI, insanIar var oIdukça yaşayacaktır. Petrus GyIIius


“İstanbuI yeryüzünün en güzeI şehridir.” Anton von Prokesh


Dünya’da İstanbul kadar güzel görünüşlü başka bir kent bulunmadığını söyleyenler, gerçekten haklıymışlar.   Chateaubrıand

 
Bu şehr-i Sıtanbul ki bi-misl-ü behadır, Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır.   Nedim

 
Doğu ile Batıyı çok iyi birleştiren, insana her alanda özgürlük sunan emsali olmayan bir şehir...  Max Müller


Dünyadaki bütün şehirIer yok oIabiIir fakat İstanbuI gönüIIerde yaşamaya devam eder. / GyIIius


İstanbul biricik ve kıyas kabul etmeyen bir şehirdir. Manzarasının güzelliği asla çizilemez. / Alphonse De Lamartine


”Dünyaya son kere bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul’un Çamlıca’sından isterdim.” (Lamartine)


”Dünyaya bir kez bakmak zorundaysan sadece İstanbul’a bak!” (Alphonse de Lamartine)


”İstanbul eskiden beri Avrupa ve Asya’yı birleştiren büyülü ve adeta kutsal bir mühürdür. İstanbul muhakkak dünyanın en güzel yeridir.” (Gerard De Nerval)


Bir gevher-i yek-pâre iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezadır.


(İki deniz arasında tek bir elmas parçası gibidir, cihanı aydınlatan güneşle tartılmaya -aynı kefeye konmaya- lâyıktır.)


Ah İstanbul! Beni büyüleyen isimlerden en çok büyüleyeni yine sensin. Pierre Loti


Eğer dünya tek bir devletten ibaret olsaydı, başkenti İstanbul olurdu. Napoleon Bonaparte


Bu şehr-i Sıtanbul ki bi-misl-ü behadır, Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır. Nedim


Diğer bütün kentler ölümlüdür, ama sanırım İstanbul, insanlar var oldukça yaşayacaktır. / Petrus Gyllius


İstanbul, önünde şair ile arkeoloğun, diplomat ile tüccarın, prenses ile gemicinin, Kuzeyli ve Güneylinin, hepsinin aynı hayranlık duygusuyla haykırdığı evrensel ve son derece büyük bir güzelliktir. Bütün dünya, bu kentin dünyanın en güzel yeri olduğu düşüncesindedir. / Edmondo De Amicis 


Eğer dünya tek bir devIetten ibaret olsaydı, başkenti İstanbul oIurdu. (NapoIeon Bonaparte)


Yeryüzünde İstanbuI kadar uygun bir yere kuruImuş bir şehir yoktur. (İspanyoI Gezgin Pedro)


İstanbuI yeryüzünün en güzeI şehridir.” (Anton V. Prokesh)


İki büyük cihanın kesinti noktasında Türk vatanının ziyneti Türk tarihinin serveti Türk milletinin gözbebeği İstanbul bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir.  Mustafa Kemal Atatürk


“Doğu iIe Batıyı çok iyi birIeştiren, insana her aIanda özgürIük sunan emsaIi oImayan bir şehir…”  Max MüIIer


Eski ve yeni bütün yazarlar İstanbulun dünyanın en seçkin yerinde bulunduğunu bilir.  Ermeni Coğrafyacı İnciciyan


Ana gibi yâr olmaz, İstanbul gibi diyar, Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. / Necip Fazıl Kısakürek


”İstanbul dünyanın gerçek başkentidir. Coğrafya konumu bakımından dünyada rakibi yoktur.” (Joseph Heller)


İstanbul’un manzarasının güzelliğini hiç bir fırça ve kalem lâyıkıyle tarif edemez. Fransız şâiri, Alphonse de Lamartine


Dünyanın başkenti olarak tercih edilebilecek tek yer İstanbul’dur; aynen kainatın merkezidir. / Baron De Tott


Son evi gösterin bana İstanbuI` da, vapur sesinin duyuIduğu ki kapısını çaIıp söyIeyeyim içindekiIere…


Sen de Yorum Yap veya Sözünü Yaz