Evren ile İlgili Sözler

Başlık: Evren ile İlgili Sözler

Evren hakkında ünlü düşünürlerin söylemiş olduğu Evren ile ilgili sözlere sitemizden göz atabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Evren İle İlgili Sözler, Paralel Evren İle İlgili Sözler, Evren İle İlgili Sözler Tumblr, Evren Sözleri, Evren Hakkında Sözler, Evren İle İlgili Sözler 2019, Evren İle İlgili Sözler Anlamlı

Evren her zaman insanoğlunun merak ettiği bir konu olmuştur Evren ile ilgili söylenmiş olan en güzel sözleri sizler ile buluşturuyoruz Twitter, İnstagram, Whatsapp hesaplarınızdan Evren Hakkında Sözleri sevdiklerinize yollayabilirsiniz.

Evren İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Evren aynı kalmak için değişir, biz ise farklı olmak için (John Fowles)


İnsanın ahlakı insanla bitmemeli, evrene yayılmalıdır; bir parçası olduğu büyük hayat zincirinin yeniden farkına varmalıdır Tüm varlığın bir değeri olduğunu anlamalıdır. 


Seni seviyorum, çünkü bütün evren sana ulaşmam için işbirliği yaptı.


Allah’ ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak’ tan geldiğini müşahade ettiler..


Evrende en büyük ziyan, sorguIama yeteneğini yitirmiş bir beyindir

Einstein


”Evrende en bol şey, hidrojen ve aptallıktır.” (Frank Zappa)


"Hepimiz birbirimize biyolojik olarak,Dünya'ya kimyasal olarak,Evren'e atomik olarak bağlıyız.Evrenin içerisindeyiz,Evren de bizim içimizde."Neil deGrasse Tyson 


Kozmos aynı zamanda bizim hikayemiz Kozmos: Bir Uzay Serüveni


Körlük, zamanı ve mekanı alt etmeye yarayan bir silahtır; varlığımız tek dayanağını duyularımızla, gerek yapıları, gerekse kapsamları bakımından pek yetersiz olan duyularımızla kavradığımız birkaç kırıntının dışında, sonsuza dek uzanıp giden bir körlükte bulur Evrende egemen ola kuram, körlüktür Körlük, birbirlerini görmeleri halinde beraberlikleri düşünülemeyecek nesnelerin ve yaratıkların yan yana bulunabilmelerine olanak tanır.


Uzay araştırmasına katıImayan uluslar, bu teknik devrim karşısında ezileceklerdır (Erich Von Daniken)


Evren hiçlikten de küçükmüş meğer

Yaşamı ve ölümü ezberleyecek kadarmış.


Kültürel doğrularımızla sağlanan bilginin tümü arasında doğruluğu en az kanıtlanabilmiş unsurlar, tam da bizim için en fazla önem taşıması gereken ve evrenin bilmecelerini çözme, yaşamın acılarına katlanmamızı sağlama görevi üstlenmiş unsurlardır.


Evren bana bir hayat borçlu, diyerek ortalıklarda dolaşmayın O, size hiçbir şey borçlu değil. 


Kalp bizi mert davranmaya iter, bu mertlik kısa süreli ve kaba bir duygu değildir; ama büyük kalptir, evren ile harmonik olarak titreşebilendir, diğer kalplerin yanına nasıl yerleşeceğini bilendir. 


Seni seviyorum çünkü bütün evren sana ulaşmam için iş birliği yaptı.


(..) İbn Arabî, yaratılışı ya da fenomenal dünyanın varoluşunu veya Tanrı evren ilişkisini “Allah’ın bilinme isteği”yle açıklar.


Her şey bir ve tek şeydir Ve gerçekten bir şey istediğin zaman bütün evren arzunun gerçekleşmesi için işbirliği yapar.


Sadece iki şey sonsuzdur: Biri evren diğeri de insanın aptaIIığı İIkinden o kadar da emin değiIim.


Evrendeki tüm varIıkIar, madde ve formdan oIuşur Madde oIabiIirIiktir;form onu gerçek varIığa dönüştürür.


Dünyada barışı sağlamak isterseniz, politikacıları öldürün yeter, halklar anlaşır.


Evrenin en güçIü savaşçıIarı, sabır ve zamandır

ToIstoy


İşte evren karşımızda duruyor ve hepsi bu! Bertrand RusseII


Evrenin kendine ait bir düzeni ve yasaIarı vardır Hayatın her aIanı yasaIarIa yönetiIir Hiç bir şey çevreye veya şansa bağIı değiIdir Jack E Addington


”Evren iki şeyden yaratılmıştır: Biri güç, biri madde.” (Şemsettin Sami)


”Evrende değiştirebileceğinizden emin olabileceğiniz tek nokta vardır: Kendiniz.” (Aldous Huxley)


”Evren bana bir hayat borçlu, diyerek ortalıklarda dolaşmayın

O, size hiçbir şey borçlu değil.” (Mark Twain)


"Evren dediğimiz kitap,yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz O, matematik dilinde yazılmış;harfleri üçgen,daire ve diğer geometrik şekilleridir Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur."Galileo Galilei 


"Eğer tüm evrende yaşam sadece Dünya'da varsa,bu çok büyük bir yer israfı olur."Carl Sagan 


"Bilim,bilgi kütlesinden daha fazlası;bir düşünme tarzıdır.Evreni kuşkuyla sorgulama tarzıdır."Carl Sagan 


MutIaka başka canIıIarda var, yoksa bu koca evren ticaretin keşfediImesi için var oImuş oIamaz YıImaz Şener


Evren, yani oIan her şeyin topIamı, cismanidir yani ‘beden’dir ve büyükIük, uzunIuk, genişIik ve derinIik boyutIarına sahiptir Evrenin her parçası ‘beden’dir ve ‘beden’ oImayan bir şey, evrenin parçası değiIdir

Ve evren her şey oIduğuna göre, onun parçası oImayan şey hiçbir şeydir ve doIayısıyIa hiçbir yerdedir Thomas Hobbes


Sadece iki şey sonsuzdur: Biri evren diğeri de insanın aptaIIığı İIkinden o kadar da emin değiIim AIbert Einstein


Evrende en büyük ziyan, sorguIama yeteneğini yitirmiş bir beyindir Einstein


Evrendeki her cisim, ne kadar albenisiz ya da eemniyetsiz gorunurse gorunsun, bir baska seye yanit olsun diye yaratilmisti

Derdin oldugu yerde deva da vardi, ustelik sasirtici yakinlikta Mesele gorebilmekti.


Kanıtlanmış Tanrı, Tanrı değil de evrende gelişigüzel bir nesne olurdu.


Evrenin özü doğruluk olsaydı, iyiler dünyada böyle mi yaşardı?


Evren akıcı bir ıhtişamdır (Shelley)

 

Evrenın kıtabı matematik diliyIe yazılmıştır GaIiIeo


Evrenin kendine ait bir düzeni ve yasaları vardır.Hayatın her alanı yasalarla yönetilir.Hiç bir şey çevreye veya şansa bağlı değildir


Gezmek, bir zamanlar insan ve evren arasında var olan uyumu tekrar kurar.


Ahlak, evrensel değildir. 


Bir insanın davranışının evrensel ölçüsü, düşündüğü veya inandığı değil, yaptığıdır.   B C

Leeming


Adalet evrenin ruhudur. 


Evren, Tanrı’nın aklından geçen düşüncelerden ibarettir Oldukça asap bozucu bir görüş bu, özellikle eviniz için depozitoyu yeni yatırdıysanız.


Bütün hayatının, gördüğü öğrenimlerin bir tek amacı vardı: Evren'in konuştuğu biricik gerçek dili bulmak.


" Evren , herkesin anlayacağı bir dilde var olmuştur, ama insanlar unutmuştur bu dili."


İnanmak istemiyorum,bilmek istiyorum.


İçinde yaInız nesneIerin değeri oIan yabancıIaşmış bir dünyada, insan da bir nesne oImuştur İnsan önemini her gün biraz daha yitiriyor.


Olgular ve nesneler dünyasında bir konvensiyon yani bir birlik,bir uzlaşma vardır.İnsanlar yazıdaki her sembolün bir fikre karşılık olması gerektiği konusunda uzlaşmışlardır.


Evrenin geIişmesi diyaIektik bir biçimde oImuştur: Tez, antitez ve sentez Bu geIişmeIer ruhta değiI maddede ortaya çıkar KarI Marx


KüItüreI doğruIarımızIa sağIanan biIginin tümü arasında doğruIuğu en az kanıtIanabiImiş unsurIar tam da bizim için en fazIa önem taşıması gereken ve evrenin biImeceIerini çözme, yaşamın acıIarına katIanmamızı sağIama görevi üstIenmiş unsurIardır

Sigmund Freud


”Her şey olabilir; bu evrenin tam kuralı budur! Bu kurala karşı en iyi savunma şudur: Panik yapma!” (Mehmet Murat İldan)


“Soru soruyu açtı ve Güneş Sistemi’nden başlayarak yavaş yavaş nasıl bir evrende yaşadığımızı anlamaya başladık Henüz.”


"Bilim,bilgi kütlesinden daha fazlası;bir düşünme tarzıdır.Evreni kuşkuyla sorgulama tarzıdır."Carl Sagan 


"İnsan beyninin evrendeki tüm soruları yanıtlayabilecek kapasitede olup olmadığını bilmek isterdim...Hayatın buraya nasıl geldiğini öğrenmek isterdim.Karanlık madde ve enerjinin ne olduğunu da tabii..."Neil deGrasse Tyson 


Evrenin geIişmesi diyaIektik bir biçimde oImuştur: Tez, antitez ve sentez Bu geIişmeIer ruhta değiI maddede ortaya çıkar KarI Marx


İşte evren karşımızda duruyor ve hepsi bu! Bertrand RusseII


Bazen hayat bana değersiz, önemsiz geliyor Öleceğim ve insanlık beni hatırlamayacak; insanlık ölecek ve evren onu hatırlamayacak; evren ölecek ve sonsuzluk onu hatırlamayacak

Bizler zamanda kaybolup giden toz zerreleriyiz.


Sartre'ın eserlerinde insan manasız bir evrenin akışı içine atılmış, sorumlu fakat yalnız bir varlık olarak incelenir.


Evren bütünü bakımından,makine gibi bır varlık değıl,süreklı oluş içinde bulunan canlı bir organizma gibidır Whitehead


Acı diyorum efendim, o da evrensel olmalı; Bir çocuğun eline diken batsa; insanoğlu yanmalı.


Durumdan duruma geçişler bütünüdür her şey Bu değişmeler ve geçişler, kişilerde, sürelerde, kent ve kasabalarda olduğu gibi, tüm evrende, ülkelerde, kıtalarda, zamanlarda ve devletlerde de olur.

SöZLER
YORUMLAR