Demokrasi İle İlgili Sözler - Demokrasi Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Demokrasi İle İlgili Sözler

Demokrasi İle İlgili Sözler

Demokrasi üzerine söylenmiş olan birbirinden güzel olan Demokrasi İle İlgili Sözleri sitemizden bulabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Demokrasi İle İlgili Sözler, Demokrasi İle İlgili Sözler Özlü, Demokrasi İle İlgili Sözler Kısa, Demokrasi İle İlgili Sözler Anlamlı, Demokrasi İle İlgili Sözler 2019, Demokrasi Sözleri, Demokrasi Hakkında Sözler

Demokrasi varsa herşeye çözüm herşeyin çıkış yolu vardır. Demokrasi ile ilgili sözleri sizler ile buluşturuyoruz. Sizler de sosyal medya hesaplarınızdan Demokrasi Sözlerini paylaşabilirsiniz.

Demokrasi İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Eşitlik olmadan demokrasi olmaz. (Noam Chomsky)


“Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmaması demektir.”


Demokrasi, içindeki insanların izleyici değil, oyuncu olduğu bir sistemdir.


Benim anlayışıma göre demokrasi,en zengine ve en fakire aynı fırsatları bahşeder. Bu amaca da yalnız barışçı yollardan ulaşılır. M.Gandhi


”Demokrasi despotizmdir. Genel iradenin onaylamadığı bir yürütme oluşturur.” (Immanuel Kant)


"Demokrasinin esas prensibi,halkın egemenliğidir."Platon 


DevIet yönetimine haIkın katıIımı demokrasinin temeIidir. Lyndon B. Johnson


Dünya’da her millet, icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortak sayılır.


Demokrasi, kendi aksaklıklarının çare sini de kendinde taşıyan bir rejimdir. 


Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler.Atatürk


Demokrasi denen bir şey vardı. İnsanlar fiziko-kimya özelliklerinin dışında da eşitlermiş gibi. (Aldous Huxley)


Demokrasi esasına müstenit hükümetIerde, hakimiyet, haIka, haIkın ekseriyetine aittir. Demokrasi prensibi, hakimiyetin miIIete ait oIduğunu, başka yerde oImayacağını iItizam eder. Bu suretIe, demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin, hakimiyetin menşeine ve meşruiyyetine temas etmektedir. Mustafa KemaI Atatürk


“Kelimeler üzerinde ve sahte problemler üzerinde kavga etmemiz gerekir. Demokrasinin gerçek ve gerekli anlamı kullanıldığı zaman hangi ismi istiyorsanız onu seçebilirsiniz.”


“Aktif gücü elinde bulunduran sadece devlet olmamalıdır. Eğer insanlar medeni olmak istiyorlarsa, organizasyon kurma sanatı geliştirilmeli ve genişletilmelidir.”


“Çoğunlukla bir gemiye benzetilen devlette, kral kılavuz, halk da kamu yararını gözettiği sürece kılavuzun sözünü dinleyen gemi sahipleri durumundadır; kralsız yaşayan pek çok halklar vardır, ama halksız bir kral düşünemeyiz bile. Krallık düzeyine yükseltilenler, başkalarından güzellik yahut yakışıklılık bakımından  üstün oldukları için ya da onları, tıpkı çobanların sürülerini güttükleri gibi yönetmek bakımından bir doğal üstünlükleri bulunduğundan değil, halkın kalanıyla aynı hamurdan yapılmış olmalarından ötürü erk ve yetkilerini onlardan ödünç aldıklarını açıklayacakları için ortaya çıkarılmışlardır.”


Yolsuzluk, doğanın demokrasiye olan inancımızı tazelemek için yarattığı bir şeydir.


Kendi kendimize egemen olmayı öğreten yönetim, en iyi yönetimdir.


Demokratik kurumların gelişiminde üç büyük kilometre taşı bulunmaktadır: Oylama yoluyla kamusal kararlara katılma hakkı, temsil etme hakkı ve muhalefet yapma hakkı.


Demokrasi,bir toplumdaki kaynak paylaşımının örgütlü olarak ve özgür lük içinde yapılmasıdır. Demokrasi, örgütlü insanların rejimidir. Toktamış Ateş


Demokrasi; demokratik yöntemi hak edenler için geçerlidir, demokratik yö netimi kullanarak toplumu karanlık lara götürmek isteyenler için değil. Dinç Tayanç


Demokrasi; öyle bir yönetim türüdür ki, hak ettiğimizden daha iyi yönetilmemizi sağlar. B.Shaw


”Demokrasinin ölçüsü, liderlerin fevkalade işler yapmaları değil halkın kendi normal işlevini, fevkalade iyi yapmalarıdır.” (John Gardner Shedd)


”Ah, krallık döneminde, cumhuriyet ne güzeldi.” (G.Clemenceau)


”Demokrasinin kötülüklerinden birisi sevsen de sevmesen de seçtiğin insana katlanmak zorunda olmaktır.” (Max Lerner)


"Barış insanlığa yakışan tek elbisedir.Düğmeleri çoktur;demokrasi,insan hakları,eşitlik,kardeşlik... Bu yüzden sıyrılamaz giyinildiği bedenden."Sunay Akın  


"Demokrasi,galiba politikacılar kadar ilim adamlarımıza da lâzım!..Ve tabiî hür düşünce ve objektiflik de..."İskender Pala  


"Bir yanda sürüler ve diğer yanda oligarklar varsa,demokrasi bitmiştir. Ben ölmüş atı kırbaçlamıyorum."Yalçın Küçük 


KeIimenin tam anIamıyIa gerçek bir demokrasi hiç bir zaman  varoImadı ve varoImayacaktır. Jean Jacques Rousseau


Demokratik kurumIarın geIişiminde üç büyük kiIometre taşı buIunmaktadır: OyIama yoIuyIa kamusaI kararIara katıIma hakkı, temsiI etme hakkı ve muhaIefet yapma hakkı. Robert A. DahI


DemokrasiIerde bir seçmenin cehaIeti bütün haIkın güvenIiği için tehIikedir. John F. Kennedy


ÇoğunIuğun iradesi, diğer insanIar üzerinde baskı yapabiIir; gücün çoğunIuk tarafından kötüye kuIIanıImasının önIenmesi gerekIidir. ‘ÇoğunIuğun tiranIığı’ topIuma karşı bir kötüIüktür ve topIum buna karşı korunmaIıdır. John Stuart MiII


Hükümdarlık ve oligarşi artık zamanı geçmiş şekillerden başka nitelikte anlaşılamazlar. Gerçi, henüz başlarında hükümdar bulunan devletler vardır. Ancak bunların hemen hemen hepsi de demokrasi ilkesini kabul etmektedirler. Artık egemenliğin sahibi olduğunu iddia cesaretinde bulunabilecek hükümdar çok azdır.


Vatandaşlar! Vatanınızda herhangi bir kişiyi, istediğinizi sevebilirsiniz; kardeşiniz gibi, arkadaşınız gibi, babanız gibi, evlâdınız gibi, sevgiliniz gibi sevebilirsiniz. Fakat bu sevgi sizi, millî varlığınızı bütün sevgilerinize rağmen herhangi bir kişiye, herhangi bir sevdiğinize vermeye sebep olmamalıdır. Bunun tersine hareket kadar büyük hata olamaz.(1925)


Benim anlayışıma göre demokrasi, en zengine ve en fakire aynı fırsatları bahşeder. Bu amaca da yalnız barışçı yollardan ulaşılır.


Ah, krallık döneminde, cumhuriyet ne güzeldi


Şayet politika bilimsel bir nitelik kazanacaksa ve bu durum sürekli bir şaşkınlık yaratmayacaksa, politik düşüncelerimizin insan davranışlarının özüne daha çok yaklaşması gerekmektedir. Açlığın sloganlar üzerindeki etkisi nedir? Adamın biri size demokrasi, bir diğeri de bir çuval buğday teklif ederse, buğdayı oy verme hakkına tercih etmeniz için açlığınızın hangi seviyeye erişmiş olması gerekir? Bertrand Russell


Demokrasi, Fransız Aydınlanma Çağı’nın ortaya attığı bir toplum ve hayat felsefesi anlayışından kaynaklanmaktadır. Fransız Büyük Devrimi’ni yapanlar demokrasiyi, bütün insanların eşitliği ve eşit vatandaşların kendi iradeleri ile kurduğu bir siyasi sistem olarak algılar. Başka deyimle, bir partinin oy çoğunluğunu kazanması ve iktidara getirilmesi, sadece bu, demokrasi demek değildir. Batı demokrasi kavramında, aynı zamanda bir yaşam felsefesi yatmaktadır.Halil İnalcık


Demokrasi, sadece sandıktan ibaret değildir. Demokrasi, seçimle gelen seçimle giden geçici iktidarlar demektir. Ancak dünya örnekleri, dünyada bazı olumsuz örnekler vardır ki, bu geçici iktidarlar mutlak iktidara birdenbire dönüşebilir. Bunun yolları da nasıl açılır biliyor musunuz? Önce, özgür basın susturulur. Sonra, bağımsız yargı yargıç ve savcı ordularıyla ve iktidara biat eden militanlarla doldurulur. Ardından, sandıkla gelen o demokrasi nasıl bir mutlak iktidara dönüşür onun kitabı yazılır. Bunun kitabı daha önce dünyada yazılmış; Hitler yazmış. Bacağından asılıncaya kadar Mussolini yazmış biliyorsunuz bu kitabı, bu antidemokrasi kitabını yazmış.Emine Ülker Tarhan


Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikedir.  (John F. Kennedy)


İyi hükümetler arasında demokrasi en kötüsü, fakat kötülerin en iyisidir. (Aristotales)


TopIumun bütün istekIerini karşıIayabiIecek tek hükümet biçimi, bütün haIkın yönetime katıIdığı hükümettir; en küçük kamu görevine oIsun katıIım yararIıdır;
her aIandaki katıIma,  topIumun geneI geIişme düzeyinin eIverdiği öIçüde geniş oImaIıdır. Bir tek küçük kentten daha büyük bir topIumda, kamu işIerine herkes kişi oIarak katıIamayacağı için, bundan mükemmeI bir hükümetin ideaI türünün temsiIi hükümet oIacağı sonucu çıkmaktadır. John Stuart MiII


“Vox populi, vox dei”
(Halkın sesi, Hakkın sesi)
Latin Özdeyişi


“Demokrasi prensibi, hakimiyete istismak eden vasıta ne olursa olsun, esas olarak, milletin hakimiyete sahip olmasını ve sahip kalmasını icap ettirir.”


Bilgi alma hakkı, demokrasinin para birimidir.


Bana göre demokrasi, bir ülkede azınlık olmak fakat bu yüzden ezilip dışlanmamak demektir.


Düşüncelerinden dolayı hakaret gören, aşağılanan insanların yaşadığı toplum da; gerçek demokrasiden söz edilemez. İsaac Newton


İyi hükümetler arasında demokrasi en kötüsü, fakat kötülerin en iyisidir. Aristotales


Şerefli bir milletin, demokrasi ayıbı olmaz.


”İktidar mevkii öyle bir mahluktur ki, her gün başarı denilen bir gıda ile beslenir.” (T.Jefferson)


”Demokrasinin kötü olan bir yönü çoğunluğun tiranlığına dönüşmesidir.” (Lord Acton)


"Çılgınca tahribatı totaliterlik nedeniyle ya da özgürlük ve demokrasi adı altında yapmak,ölüler,yetimler ve evsizler için ne değiştirir?"Gandi 


Demokrasi ve demokratik devIet kavramIarının kuIIanımı konusunda büyük bir eksikIik vardır. Bu keIimeIer açıkça tanımIanmadıkça ve anIamIarı üzerinde uzIaşıImadıkça insanIar bu anIam karmaşası üzerinde yaşamaya devam edecekIerdir ve bu tartışmaIar demogoji yapanIarın ve despotIarın işine yarayacaktır. AIexis de TocqueviIIe


Demokrasi esasına müstenit hükümetIerde, hakimiyet, haIka, haIkın ekseriyetine aittir. Demokrasi prensibi, hakimiyetin miIIete ait oIduğunu, başka yerde oImayacağını iItizam eder. Bu suretIe, demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin, hakimiyetin menşeine ve meşruiyyetine temas etmektedir. Mustafa KemaI Atatürk


“Devlet yönetimine halkın katılımı demokrasinin temelidir.”


“Monarşi güzel bir biblo gibidir, denizde bir süre yüzer ancak bir süre sonra bazı beceriksiz kaptanlar yüzünden kayalara çarpar; buna karşın demokrasi şişirilmiş bir botta seyahat etmek gibidir. Kolay kolay dibe batmazsın, fakat ayakların hep ıslaktır.”


Demokrasi; demokratik yöntemi hak edenler için geçerlidir, demokratik yö netimi kullanarak toplumu karanlık lara götürmek isteyenler için değil.


Demokrasi;halkın halk tarafından, halk için idaresidir.


Demokrasi konusundaki eleştirilerin nedeni, devletin çoğunluğun üzerinde anlaşmış olduğu kararlara hizmet ettiği düşüncesi değildir, asıl itiraz çoğunluğun holdinglerin ve çeşitli çıkar gruplarının isteklerine hizmet etmek zorunda kalmasıdır.Friedrich A. von Hayek


Cinayet, yolsuzluk ve işkence… Bu uğursuz üçgeni kırmadan, ne demokrasiden söz edebilirsiniz, ne de özgürlükten. Kapatılan yolsuzluk dosyaları, demokrasi uğruna… Ödüllendirilen işkenceciler demokrasi uğruna… İşlenen cinayetler hep demokrasi uğruna…Öyleyse, bu düzen, bu devlet, bu demokrasi, kim için, ne için? Söyler misiniz, ne için ve kim için? Uğur Mumcu


Demokrasinin kötülüklerinden birisi sevsen de sevmesen de seçtiğin insana katlanmak zorunda olmaktır. (Max Lerner)


Bir sürü kurt ve koyunun akşam yemeğinde ne yeneceğine oylamalarına, bazı ülkelerde Demokrasi adı verilir. (İlhan Selçuk)

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!