Deniz Gezmiş Sözleri

Başlık: Deniz Gezmiş Sözleri

Deniz Gezmiş'in söylemiş olduğu en güzel sözleri ve şiirleri sitemizde topladık. Siz de bu güzel sözlere sitemizden göz atabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Deniz Gezmiş Sözleri, En Güzel Deniz Gezmiş Sözleri, En Anlamlı Deniz Gezmiş Sözleri, Deniz Gezmiş Kimdir, Deniz Gezmiş Şiirleri, Deniz Gezmiş Mesajları

Gönüllerimize, vatanseverliği ile taht kuran Deniz Gezmiş'i sevgi ile yâd ediyoruz Bu sayfamızda ise Deniz Gezmiş'in söylemiş olduğu en güzel sözleri bir araya getirdik.

Deniz Gezmiş Sözleri

Editör Seçimi: Ve ben 24 yaşındayken kendimi ve Türkiye'nin bağımsızlığına armağan etmekten onur duyuyorum (Deniz Gezmiş)


Biz hiçbir zaman bütün çabamıza rağmen Türkiye’nin bağımsızlığını temin edemedik Bugüne kadar da bu özlem içinde kaldık.


Sen bir kulsun, kul olarak kalacaksın.(Kayseri Valisine) 


Şekibe ablaya selam söyle Bize çok emeği geçti..

(İdama götürülürken avukatı Halit Çelenk'e son söylediği söz 'Şekibe abla' Halit Çelenk'in eşidir.)


Biz şahsi hiçbir çıkar gözetmeden, halkımızın bağımsızlığı ve mutluluğu için savaştık!


Burada ölen yalnızca bedenimdir ki zaten ölümlüydü, ölecekti ama düşüncemi öldüremeyeceksiniz, düşüncem yaşayacak.


Aşırı soIcudur aşk Bu yüzden insanIarın soI yanını hedef aIır Ve aşk bu kadar soIcuyken içinden sağ çıkmak imkansızdır.


Şekibe ablaya selam söyle Bize çok emeği geçti

(İdama götürülürken avukatı Halit Çelenk'e son söylediği söz) / Deniz Gezmiş


Öteden beri arz etmiş olduğum gibi, bu ülkede Anayasa’yı en fazla savunanlar bizleriz Anayasa’yı ihlal edenlerse ortadadır Anayasa’nın uygulanmasını isteyen gene bizleriz Anayasa’yı uygulamayan yavuz kimselerse hâlâ ortadadır.


(idam sehpasında)yaşasın marksizm-leninizm! yaşasın türk ve kürt halklarının kardeşliği! yaşasın işçiler! kahrolsun emperyalizm!


İddianamede geçen ve bana atfedilen bir cümleyi kabul etmiyorum Ben silahımı halka ve orduya karşı kullanmadım, ancak vatan hainlerine karşı kullanmak maksadıyla taşıdım ve ‘halka ve orduya karşı kullanırım’ şeklinde beyanda bulunmadım.

 
Öteden beri arz etmiş olduğum gibi, bu ülkede anayasayı en fazla savunanlar bizleriz

Anayasayı ihlal edenlerse ortadadır Anayasanın uygulanmasını isteyen gene bizleriz.

 
Anayasayı uygulamayan yavuz kimselerse hâlâ ortadadır ve yine o kişiler bizim kellemizi istemektedirler İddia makamı bizim vermekte olduğumuz bağımsızlık savaşına karşıdır, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının hukukuna karşı, reformlara karşıdır.


ÖIdürdünüz mü sandın beni ceIIat, 6 Mayıs’ta? Say bakaIım o günden bu güne doğan çocukIarın adını Kaçı ceIIat, kaçı Deniz?


Burda öIen yaInızca bedenimdir ki zaten öIümIüydü öIecekti Ama düşüncemi öIdüremeyeceksiniz, düşüncem yaşayacak.


Eğer vatan zenginin gezdiği, fakirin yattığı yerse vatan sağ olmasın

/ Deniz Gezmiş


Onlar 36 milyonluk ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine yıkmaya alışmışlardır Bizi bağımsız bir ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dahil, sizlersiniz Ve sonunda idam isteğiyle buraya getirildik.


35 milyon metrekare vatan toprakları işgal altındayken, bizim milli bütünlüğü bozmakla suçlanmamız gülünçtür Mustafa Kemal sağ olsaydı çok şaşırırdı Hareketimiz tamamen anayasal bir harekettir.


Emperyalizme, ağalığa karşı nerde mücadele varsa benim devrimci olarak görevim orda olmaktır!


Vatan, onu parsel parsel satanların değil; uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır.

 
Biz hiçbir zaman bütün çabamıza rağmen Türkiye’nin bağımsızlığını temin edemedik

Bugüne kadar da bu özlem içinde kaldık.

 
(idam sehpasında)Yaşasın marksizm-leninizm! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği! Yaşasın işçiler! Kahrolsun emperyalizm!


Türkiye’nin bağımsızIığından başka bir şey istemedik ve hayatımızı bu yoIa koyduk VarIığımızı Türkiye adına armağan ettik Bunun aksini iddia edenIer vatan hainidir.


Ben amerikan emperyaIizmine, Sovyet revizyonizmine, Romen soytarıIığına, BuIgar daIkavukIuğuna karşı bir Türk devrimcisiyim.


Öyle her zamanki gibi, eyleme gidiş tavrımla gideceğim darağacına Sonra demli güzel bir çay içeceğim Ha, bak, Rodrigo?nun o ünlü gitar konçertosunu dinlemek isterim orada

/ Deniz Gezmiş


Biz stratejik olarak düşüncemizi hiçbir zaman saklamayız Hangi şartlar altında olursak olalım, bunu açıkça söyleriz Düşüncelerimizi mezara kadar götürürüz.


Nasıl burada namluların ve dipçiklerin gölgesi altında konuşuyorsak, düşüncemizi her zaman açıkça ifade ederiz Tarih evvelce bunu yapanları nasıl temize çıkarmışsa bizi de temize çıkartacaktır, buna da inanıyoruz.


Profesyonel devrimci bügünün Türkiye’sinde kendini hayatı boyunca Türkiye’nin bağımsızlığına adayan kimsedir.


Mekteb-i hukuk'un güruh-u serseriyesini topla da açıklama yapalım!


35 milyon metrekare vatan toprakları işgal altındayken, bizim milli bütünlüğü bozmakla suçlanmamız gülünçtür Mustafa Kemal sağ olsaydı çok şaşırırdı

Hareketimiz tamamen anayasal bir harekettir Anayasamızın başlangıç ilkesinde belirtilen ulusun zulme karşı direnme hakkını kullandık Bu sebeple anayasal bir davranışta bulunduk.


Öteden beri arz etmiş oIduğum gibi, bu üIkede anayasa’yı en fazIa savunanIar bizIeriz Anayasa’yı ihIaI edenIerse ortadadır Anayasa’nın uyguIanmasını isteyen gene bizIeriz.


Sana yükIediğim anIamIarı senmişsin gibi düşünme, aIdanırsın! O anIamIarIa sadece bende varsın

Ben seviyorsam sen bahanesin.


Anayasa’yı uyguIamayan yavuz kimseIerse hâIâ ortadadır Ve yine o kişiIer bizim keIIemizi istemektedirIer İddia makamı bizim vermekte oIduğumuz bağımsızIık savaşına karşıdır, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının hukukuna karşı, reformIara karşıdır.


Biz varlığımızı hiçbir karşılık beklemeden esasen Türk halkına armağan etmiş bulunuyoruz ve Türk halkı ve devletin bağımsızlığına armağan etmiş bulunmaktayız. Bu sebeple ölümden çekinmiyoruz / Deniz Gezmiş


Kapısında dipçikle kafa yarılan bir mahkemenin adaletine nasıl güvenelim?!


Şekibe ablaya selam söyle

Bize çok emeği geçti… (İdama götürülürken avukatı Halit Çelenk’e son söylediği söz “Şekibe abla”, Halit Çelenk’in eşidir.)


Vatan için uykular kaçıyorsa, devrim başlamış demektir.


Her ölen, bir kişilik ölümünü ölmüş.


Sana yüklediğim anlamları senmişsin gibi düşünme, aldanırsın! O anlamlarla sadece bende varsın Ben seviyorsam sen bahanesin.

 
Profesyonel devrimci bugünün Türkiyesinde kendini hayatı boyunca Türkiye’nin bağımsızlığına adayan kimsedir.


(son mahkeme savunmasında)YaptıkIarımızın hakIı oIduğuna inanıyorum HaIen de bu inancı taşıyorum Türkiye’nin bağımsızIığından başka bir şey istemedim ve bu sebepIe Amerikan emperyaIizmine ve işbirIikçiIerine karşı mücadeIe verdik

Bundan doIayı öIümden korkmuyoruz Onu ancak işbirIikçiIer düşünsün ve ancak onIar kendi canının teIaşına düşsün.


(iddianamede) Fikir özgürlüğünü ve anayasayı paravan yapanlar, önceleri Atatürkçü geçinirken, onun fikir ve şahsiyetinide küçük görmeye başladılar Sadece Mustafa Kemal tarafını beyan ediyorlardı Şeklinde bir cümle mevcuttur Bunu kesin olarak reddediyorum

Asla kabul etmiyorum Diğer yurtseverler de bunu kabul etmezler Bu kasten tahrif edilmek isteniyor Gerçekler örtülmek isteniyor Bu cümle art niyetle hazırlanmıştır
Bu memlekette Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkanlar varsa, onlar da bizleriz, sahip çıkmayanlar da ortadadır Anayasanın uygulanmasını isteyenler gene bizleriz, anayasayı uygulatmayan yavuz kimselerse hala ortadadır Ve o kişiler bugün bizim kellemizi istemektedirler / Deniz Gezmiş


Türkiye’nin bağımsızlığından başka birşey istemedik ve hayatımızı bu yola koyduk.Varlığımızı Türkiye adına armağan ettik.Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir.


Profesyonel devrimci bügünün Türkiye’sinde kendini hayatı boyunca Türkiye’nin bağımsızlığına adayan kimsedir.


Her ölen,bir kişilik ölümünü ölmüş (vietnam'da ölenler için).


(Son mahkeme savunmasında)Yaptıklarımızın haklı olduğuna inanıyorum

Halen de bu inancı taşıyorum Türkiye’nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim ve bu sebeple Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı mücadele verdik Bundan dolayı ölümden korkmuyoruz Onu ancak işbirlikçiler düşünsün ve ancak onlar kendi canının telaşına düşsün.

 
Türkiye’nin bağımsızlığından başka bir şey istemedik ve hayatımızı bu yola koyduk Varlığımızı Türkiye adına armağan ettik

Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir.


İddianameye karşı diyecekIerim mevcuttur, iddianame keIIe istemek için hazırIanmıştır YapıIan tahIiIIer yanIıştır, hataIıdır, değerIendirmeIer keza isabetsizdir YaInız biz varIığımızı hiçbir karşıIık bekIemeden esasen Türk haIkına armağan etmiş buIunuyoruz ve Türk haIkı ve devIetin bağımsızIığına armağan etmiş buIunmaktayız Bu sebepIe öIümden çekinmiyoruz.


Öteden beri arz etmiş olduğum gibi, bu ülkede Anayasa'yı en fazla savunanlar bizleriz Anayasa'yı ihlal edenlerse ortadadır

Anayasa'nın uygulanmasını isteyen gene bizleriz Anayasa'yı uygulamayan yavuz kimselerse hâlâ ortadadır Ve yine o kişiler bizim kellemizi istemektedirler.iddia makamı bizim vermekte olduğumuz bağımsızlık savaşına karşıdır,türkiye cumhuriyeti anayasasının hukukuna karşı,reformlara karşıdır / Deniz Gezmiş

SöZLER
YORUMLAR